top of page

הקדמה

חשבון והנדסה לגיל הרך כחוויה אסתטית

פרק א 2001

סדר אי סדר

סדר ואי-סדר במעגל

מראותיים

פרק ג 2001

לוח הפעלולים

פרק ד 2001

חשבון בלתי פורמאלי

פרק ה 2001

כניסה לחשבון פורמאלי

פרק ו 2001

כמה כלים קוגניטיבים

פרק ז 2001

חשבון מעבר ל-10

פרק ח 2001

מושג  היחס

מכנה משותף וכמקייב לכיתות הנמוכות

משחק האוטובוסים -מי יגיע ראשון

תקציר

העולם עגול

חוברת להורים

פרופורציה

א. הרובד הדרוגי

פרופורציה לגיל הרך

מסע לתוך עולמם של ניוטון וגלילי

מחול הכתמים

תמצית להשתלמויות

ילדי א' ממציאים את השברים

עם מושגים חכמים כמו משקל ומסה לא נורא

גושי רוצה לשחק

תקציר

החוק השני של ניוטון לקט קטעים מתוך פרק לגיל הרך

תקציר לקט קטעים מתוך פרק לכיתות א'-ב'

כח

תקציר-לקט קטעים מתוך פרק לכיתות א-ב

סחר מכר

אנרגיה לכיתה א כתב עד ט

אנרגיה לכיתה א כתב עד ט

אסוציאציות חזותיות לילדי ד-ו לתיבול משפט פיתגורס

פרופורציה לגיל הרך

כפל לגן-בי

משחקי האוטובוסים

א 1999

ילד א ממצאים את השברים

ב 1999

ילד א ממצאים את השברים

1999

אודי מגלה את הגאומטריה

1999

חשבון לגיל הרך א

1999

חשבון לגיל הרך ב

1998

אנרגיה לגיל הרך

1998

לקט ניוטון

1990

מסה ומשקל

1990

גושי בחלל

Please reload

bottom of page