top of page

הסברה
נכתב ע''י פרופ' ג.כרמי

תוכנית חשיבה יוצרת היא תוכנית לימודים משולבת של מדע ומתימטיקה לגן עד כיתה ו' (בקשר אמיץ עם אמנות, מלאכה, חברה ותנועה) המתבוססת על שרשרות של חוויות לילדים ולמורה- "קליקים" בלשוננו.
התוכנית מפתחת 16 מיומנויות קוגנטיביות בסיסיות (כמו "דמיון x על אף שוני ב y", פרופורציה, בידוד משתנים וכו') המונחות "מתחת" למושגים המדעיים או המתמטיים. תופעות ממדע יומיומי משמשות כנקודות יציאה מוחשיות להקנית מיומנות קוגנטיבית, מאידך, בעזרת המיומנות שהוקנתה ניתן אח''כ לפתח בקלות יחסית מיגזרים שלמים בתכנית הלימודים, כמו שברים, כימיה, מפות וקנה -מידה, אופטיקה וכו'.

 

 

bottom of page